Zoeken binnen de

VSR Website

12 resultaten in kennisbank

pdf

Ergonomie van vlakmoppen

In de dagelijkse schoonmaakpraktijk is vlakmoppen een veel toegepaste manier om vloeren te reinigen. Bij vlakmoppen wordt de vloer afgenomen met behulp van een uitgewrongen vlakmop, waardoor losliggend vuil alsmede licht aangehechte verontreinigingen weggenomen worden. In de dagelijkse praktijk worden bij het moppen verschillende bewegingstechnieken toegepast: de stofzuigbeweging, de achtjesbeweging en het banen-lopen. In dit onderzoek is de fysieke belasting van vijf manieren van vlakmoppen met elkaar vergeleken; welke van de manieren van vlakmoppen gaat uiteindelijk gepaard met de minste fysieke belasting. De vijf manieren van vlakmoppen zijn: banen-lopen, de achtjesbeweging, een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door de armen (de normale praktijk), een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en zijwaarts wordt gelopen en een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en achterwaarts wordt gelopen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Werkplekonderzoek 2016

Search Ingenieursbureau B.V. is door Vereniging Schoonmaak Research gevraagd om een onderzoeksproject uit te voeren in diverse kantoorgebouwen verspreid door Nederland. In de periode april tot september 2016 is een reeks metingen op zesenvijftig locaties uitgevoerd. In 2011-2012 en in 2013-2014 is een zelfde onderzoek uitgevoerd.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

De invloed van schoonmaakkwaliteit op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties in Nederland

Met de resultaten verkregen over de relatie tussen gemeten schoonmaakkwaliteit en productiviteit wordt aangetoond dat naarmate de schoonmaakkwaliteit van de werkomgeving hoger is, men van mening is dat de snelheid, het volume en de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden hoger zijn. Met de resultaten verkregen over de relatie tussen de gepercipieerde schoonmaakkwaliteit en productiviteit kan in dit onderzoek niet worden aangetoond dat naarmate de schoonmaakkwaliteit van de werkomgeving hoger wordt gewaardeerd, de gepercipieerde productiviteit ook hoger is. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan tussen medewerkers (individu georiënteerde karakteristieken) die invloed kunnen hebben op de relatie tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit. De gevonden relaties tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit zijn weergegeven in figuur 2. De relaties die zijn bevestigd met dit onderzoek zijn gemarkeerd met een doorgetrokken lijn. De resultaten die in dit onderzoek niet zijn bevestigd zijn weergegeven met een stippellijn. Geconcludeerd kan worden dat schoonmaakkwaliteit een toegevoegde waarde heeft voor het primaire proces bij niet-commerciële organisaties door de positieve invloed op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Doelmatigheid multi-use microvezelvlakmoppen versus disposable microvezelvlakmoppen

In de institutionele reiniging wordt veelvuldig gebruik gemaakt van microvezelmaterialen. In het verleden heeft de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) onderzoeken laten uitvoeren naar de effectiviteit en gebruikseigenschappen van moderne microvezelvlakmoppen. Het laatste onderzoek naar microvezelvlakmoppen betrof de bepaling van het optimale vochtgehalte. Nadat het gebruik van microvezelvlakmoppen een grote vlucht heeft genomen, zijn inmiddels ook disposable microvezelvlakmoppen in de markt geïntroduceerd. Het doel van dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Schoonmaak Research, is om te onderzoeken hoe de effectiviteit en gebruikseigenschappen van disposable microvezelvlakmoppen zich verhouden tot die van multi-use microvezelvlakmoppen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Samenvatting handboek facilitaire inkoop

In deze samenvatting vindt u een aantal bevindingen van het onderdeel schoonmaak uit het handboek facilitaire inkoop. Per hoofdstuk worden een aantal punten belicht.

 • datum2010
 • auteurNEVI
 • bronVSR
pdf

Denk groot, acteer klein

Een rondetafelgesprek met vier directeuren van mkb bedrijven over de toekomst van het mkb in de schoonmaakbranche. Conclusies zijn o.a. dat het mkb in de schoonmaakbranche toekomst heeft omdat het veel minder lagen kent, meer met mensen werkt ipv met cijfers en een betere kwaliteit kan leveren. Ook komt naar voren dat innovatie in de schoonmaakbranche veel tijd kost, dat opdrachtgevers zich teveel laten leiden door adviesbureaus en dat het mkb zich niet moet meten aan de grote bedrijven maar moet blijven doen waar het goed in is: de klant centraal stellen.

 • datum2008
 • auteurZijlstra, J.
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

VSR al meer dan 25 jaar actief. Kwaliteitmeetsystemen objectiveren beoordeling schoonmaakwerk.

Dankzij de deskundigheid van de VSR is de kwaliteit van schoonmaakwerkzaamheden niet meer een puur subjectieve beleving maar zijn er objectieve criteria om deze te meten. Het VSR-KMS kwaliteitsmeetsysteem maakt het mogelijk om op basis van uniforme uitgangspunten de technische kwaliteit van schoonmaakwerk te beoordelen. Kwaliteitsbeleving is ook een terrein waarop VSR zich begeeft en momenteel werkt aan het door ontwikkelen van het bestaande systeem.

 • datum2007
 • auteurFacility Insight
 • bronFacility Insight
pdf

Dikke laag stof betekent niet altijd onvoldoende bij inspectie

Kwaliteitsinspecteurs aan het woord over de huidige ontwikkelingen in de schoonmaakmarkt, de kwaliteit van de schoonmaakbranche en hun eigen rol als adviseurs in deze.

 • datum2006
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronProfessioneel Schoonmaken
pdf

Kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaak-dienstverlening.

De Vereniging Schoonmaak Research heeft een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor schoonmaakbedrijven en opdrachtgevers sinds 1994 de norm is. Aan de hand van dit kwaliteitsmeetsysteem kan men kwaliteitsnormen vaststellen en de kwaliteit controleren volgens objectieve maatstaven. Aanleiding tot de ontwikkeling van het kwaliteitsmeetsysteem was de ambiguïteit van het begrip 'kwaliteit', dat door schoonmaakbedrijf en opdrachtgever veelvuldig uiteenlopend werd geïnterpreteerd.

 • datum2003
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bronVSR
pdf

Belevingskwaliteit van schoonmaakdiensten.

Er vind een trend plaats naar meer focus op kwaliteitsbeleving, in plaats van alleen het meten van de technische kwaliteit. Indien dit gericht is op het verbeteren van de uiteindelijke kwaliteit van het schoonmaakproduct dan kunnen de resultaten van zulk onderzoek nuttige input leveren in de dialoog tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf. Uit onderzoek is verder gebleken dat wat betreft schoonmaakdienstverlening er geen duidelijk en direct verband bestaat tussen tevredenheid van eindgebruikers, tevredenheid van contractverantwoordelijken en de besluitvorming rond continuering van de samenwerking met de leverancier.

 • datum1998
 • auteurLemmens, N.
 • bronFacility Management Magazine