Zoeken binnen de

VSR Website

318 resultaten in

pdf

The influence of cleaning quality on employee productivity in office environments of non-commerical organizations in the Netherlands

Organizations are increasingly concentrating on the core activities of the Organization, also called the primary process. Thus, the activities that do not belong to the primary process often receive less attention. The performance of cleaning is one example. The costs incurred in the implementation of the cleaning are compared to bids from other suppliers on the market. A possible saving of costs on cleaning then seems feasible. The danger here is that a low price becomes the determining factor in choosing who can perform the cleaning operations without looking at the content of the service. This can result in a deterioration of the cleaning quality.

 • datum2017
 • auteur
 • bron
pdf

VSR Schoonmaakkwaliteit meten

Whitepaper over VSR-KMS - het kwaliteitsmeetsysteem

 • datum2017
 • auteur
 • bron
pdf

Ergonomie van vlakmoppen

In de dagelijkse schoonmaakpraktijk is vlakmoppen een veel toegepaste manier om vloeren te reinigen. Bij vlakmoppen wordt de vloer afgenomen met behulp van een uitgewrongen vlakmop, waardoor losliggend vuil alsmede licht aangehechte verontreinigingen weggenomen worden. In de dagelijkse praktijk worden bij het moppen verschillende bewegingstechnieken toegepast: de stofzuigbeweging, de achtjesbeweging en het banen-lopen. In dit onderzoek is de fysieke belasting van vijf manieren van vlakmoppen met elkaar vergeleken; welke van de manieren van vlakmoppen gaat uiteindelijk gepaard met de minste fysieke belasting. De vijf manieren van vlakmoppen zijn: banen-lopen, de achtjesbeweging, een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door de armen (de normale praktijk), een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en zijwaarts wordt gelopen en een stofzuigbeweging waarbij de beweging wordt gemaakt door een wiegende beweging van het bovenlichaam en achterwaarts wordt gelopen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Werkplekonderzoek 2016

Search Ingenieursbureau B.V. is door Vereniging Schoonmaak Research gevraagd om een onderzoeksproject uit te voeren in diverse kantoorgebouwen verspreid door Nederland. In de periode april tot september 2016 is een reeks metingen op zesenvijftig locaties uitgevoerd. In 2011-2012 en in 2013-2014 is een zelfde onderzoek uitgevoerd.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

De invloed van schoonmaakkwaliteit op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties in Nederland

Met de resultaten verkregen over de relatie tussen gemeten schoonmaakkwaliteit en productiviteit wordt aangetoond dat naarmate de schoonmaakkwaliteit van de werkomgeving hoger is, men van mening is dat de snelheid, het volume en de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden hoger zijn. Met de resultaten verkregen over de relatie tussen de gepercipieerde schoonmaakkwaliteit en productiviteit kan in dit onderzoek niet worden aangetoond dat naarmate de schoonmaakkwaliteit van de werkomgeving hoger wordt gewaardeerd, de gepercipieerde productiviteit ook hoger is. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen bestaan tussen medewerkers (individu georiënteerde karakteristieken) die invloed kunnen hebben op de relatie tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit. De gevonden relaties tussen schoonmaakkwaliteit en productiviteit zijn weergegeven in figuur 2. De relaties die zijn bevestigd met dit onderzoek zijn gemarkeerd met een doorgetrokken lijn. De resultaten die in dit onderzoek niet zijn bevestigd zijn weergegeven met een stippellijn. Geconcludeerd kan worden dat schoonmaakkwaliteit een toegevoegde waarde heeft voor het primaire proces bij niet-commerciële organisaties door de positieve invloed op de productiviteit van medewerkers in kantooromgevingen van niet-commerciële organisaties.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Engelse vertaling van Doelmatigheid multi-use microvezelvlakmoppen versus disposable microvezelvlakmoppen (Efficiency of multi-use micro fibre flat mops versus disposable micro fibre flat mops)

Micro fibre materials are commonly used in institutional cleaning. In the past the Cleaning Research Foundation (VSR) has commissioned research studies into the effectiveness and application properties of modern micro fibre flat mops. The most recent research study into micro fibre flat mops determined optimum moisture content. Following the dramatic rise in micro fibre flat mop usage, disposable micro fibre flat mops have also been launched onto the marketplace. The purpose of this research study, commissioned by the Cleaning Research Foundation, is to research the effectiveness and application properties of disposable micro fibre flat mops as opposed to multi-use micro fibre flat mops.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Nanotechnologie en de professionele schoonmaak

Hoewel de aandacht voor nanotechnologie in de media is verslapt, gaat de ontwikkeling onverminderd voort. Allerlei vernuftige toepassingen liggen in het verschiet voor nieuwe materialen en de gezondheidszorg. Voor de schoonmaak is dat echter zeer beperkt. Wel verschenen er verschillende semipermanente onderhoudsmiddelen op de markt om oppervlakken easy of self cleaning te maken. Ruim vijftien jaar geleden werd nanotechnologie breed omarmd. Deze technologie was de grote belofte voor de toekomst, en zou oplossingen bieden voor allerlei wereldproblemen: van watervervuiling en energievoorziening tot gezonder voedsel en betere gezondheidszorg. Volgens sommigen zou nanotechnologie misschien wel een tweede industriële revolutie veroorzaken. Maar wat is nanotechnologie ook al weer? Nano is een Oudgrieks woord voor dwerg. De technologie om met die heel kleine ‘dwerg’deeltjes te kunnen werken, noemen we dan ook nanotechnologie.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Engelse vertaling van Hygiene Plumeaus (Feather duster hygiene)

Despite the fact that feather dusters do not qualify for interior cleaning or other cleaning applications, feather dusters are still regularly used for this purpose, also in the health service. While cleaning with a feather duster, dirt and the micro-organisms will collet in the feather duster. Due to mechanical action, it is conceivable that at a certain point during the cleaning process, the collected dust will partly be dislodged into the ambient air and onto cleaned surfaces due to mechanical action. Because the dislodged dirt will also release the micro-organisms from one location to another, the feather duster could actually be a source of contamination in this way. Given the relation regarding potential risks of infection, it is relevant to investigate the degree of contamination of feather dusters used in health care to ascertain the extent in which pathogens are spread through the air and onto cleaned surfaces and the potential health risks this poses for residents and cleaners. The objective of the research was twofold: on the one hand it served to provide insight into the degree of contamination carried by the feather dusters used in daily practice and on the other hand, to quantify the degree in which the used feather dusters release the already present micro organisms back into the air and onto cleaned surfaces during use. Determining viable pathogen release into ambient air Used feather dusters were collected from seven hospitals. Some of the feather dusters were subsequently used in a cleaning activity in which an imitation of part of a ceiling with an air vent was cleaned - an activity for which feather dusters are regularly used in daily practice. Following on from this, samples were taken to establish how many pathogens were released into the ambient air. Subsequently, the quantities of the different types of micro-organisms present in the feather dusters were ascertained. Determining viable pathogen release onto cleaned surfaces Used feather dusters were collected from three hospitals. These feather dusters were used to clean three different surfaces consisting of three different material composites. Ascertaining how many pathogens were transferred from the feather dusters to the cleaned surfaces immediately followed this. Lastly, it was determined how many micro-organisms were present in the used feather dusters. The primary conclusions of the research are: • While cleaning objects positioned at a higher level with a used feather duster, the air below shows an increased level to a substantially increased level of air contamination. • The increased pathogen concentration in the air is very local and, after mixing with the air in the environment, will result in a limited increase of the initial air contamination. • Due to the local nature of the increase in air contamination, possible effects will be limited to persons in the immediate vicinity of the cleaning activity. • The degree of contamination on the surfaces cleaned with the used feather dusters is negligible and only seems to be of relevance in risk situations.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
pdf

Doelmatigheid multi-use microvezelvlakmoppen versus disposable microvezelvlakmoppen

In de institutionele reiniging wordt veelvuldig gebruik gemaakt van microvezelmaterialen. In het verleden heeft de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) onderzoeken laten uitvoeren naar de effectiviteit en gebruikseigenschappen van moderne microvezelvlakmoppen. Het laatste onderzoek naar microvezelvlakmoppen betrof de bepaling van het optimale vochtgehalte. Nadat het gebruik van microvezelvlakmoppen een grote vlucht heeft genomen, zijn inmiddels ook disposable microvezelvlakmoppen in de markt geïntroduceerd. Het doel van dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Schoonmaak Research, is om te onderzoeken hoe de effectiviteit en gebruikseigenschappen van disposable microvezelvlakmoppen zich verhouden tot die van multi-use microvezelvlakmoppen.

 • datum2016
 • auteurVereniging Schoonmaak Research
 • bron
T

Schoonmaak van toiletten. Onderzoek naar mogelijkheden om de hygienische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

Het onderzoek diende een tweeledige doelstelling. Enerzijds was het doel om het hygiënische risico van sanitair op basisscholen te onderzoeken. Anderzijds was het doel dat, als de resultaten daar aanleiding toe gaven, onderzocht werd met welke maatregelen de hygiene tot een aanvaardbaar niveau kon worden verbeterd.

 • datum2015
 • auteurTerpstra, P.M.J.
 • bronVSR