Dossier: Reiniging Sanitair

Vervuiling en reiniging van hardminerale plafondplaten; een literatuurstudie

Het doel van deze literatuurstudie is het verzamelen en evalueren van gepubliceerde kennis omtrent de vervuiling en reiniging van hardminerale plafondplaten, met nadruk op mogelijke hygiënische aspecten. Daartoe is een “on-line” studie uitgevoerd naar internationale literatuur in de periode 1983 - 1996 en is informatie ingewonnen bij experts en bedrijven uit de sector plafondvervanging en -reiniging.

> Lezen

Het schoonmaakonderhoud van sanitaire ruimten op scholen

Naar aanleiding van vragen in de tweede kamer naar de hygiënische toestand op scholen is het schoonmaakonderhoud van sanitaire ruimten op scholen onderzocht. De controle op het schoonmaakonderhoud is uitgevoerd aan de hand van het VSR-kwaliteitsmeetsysteem voor kantoorgebouwen. Voor een voldoende kwaliteitsniveau zijn bij dit systeem 8% (reinigings)fouten in sanitaire ruimten toegestaan.

> Lezen

Schoonheid van openbare toiletten

Een onderzoek naar de hygiënische aspecten van toiletreiniging. Gezocht is naar oplossingen die moeten leiden tot een verhoging van het percentage “schone” toiletten. Het onderzoek bestond uit twee fasen, te weten: 1. verkenning: - literatuurstudie - perceptieonderzoek - expertinterviews 2. risicobeoordeling

> Lezen

Schone schijn? Onderzoek naar de hygiënische toestand van toiletten in het primair onderwijs

De hygiënische situatie van openbare toiletten is steeds vaker onderwerp van aandacht in de media. Voor VSR aanleiding om een onderzoek uit te voeren om meer gegevens over de feitelijke hygiënische toestand van openbare toiletten te verkrijgen en om manieren te vinden om die hygiënische toestand te verbeteren. VSR heeft de Stichting Onderzoek Huishoudelijke en Institutionele Technologie (SOHIT) gevraagd het feitelijke onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is toegespitst op toiletten in het primair onderwijs (twee scholen zijn onderzocht). Deze toiletten worden gebruikt door (kleine) kinderen. Deze gebruikers zijn relatief kwetsbaar en kinderziektes en ongemakken in hun directe omgeving komen relatief vaak voor. Bovendien is de overdracht van micro-organismen van de hand (die net de wc-bril heeft aangeraakt) naar de mond niet ondenkbaar. Daarnaast wordt ook het onderwijs in toenemende mate geconfronteerd met beperktere budgetten voor schoonmaakonderhoud. De effecten op de hygiënische kwaliteit zijn echter vaak onbekend.

> Lezen

Achmea ziet toekomst in internettoilet: schoonmaak en facilitaire wereld moeten bij elkaar komen

Een interview met Bart Voortman directeur van Group Facility Services Achmea over beleving, duurzaamheid en innovaties in de toiletwereld.

> Lezen

Schoonmaak van toiletten. Onderzoek naar mogelijkheden om de hygienische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

Het onderzoek diende een tweeledige doelstelling. Enerzijds was het doel om het hygiënische risico van sanitair op basisscholen te onderzoeken. Anderzijds was het doel dat, als de resultaten daar aanleiding toe gaven, onderzocht werd met welke maatregelen de hygiëne tot een aanvaardbaar niveau kon worden verbeterd.

> Lezen

Schoonmaak van toiletten: Onderzoek naar mogelijkheden om de hygiënische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de hygiënische toestand van toiletten verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich op schoonmaakinterventies. Het effect van een interventie wordt met behulp van microbiologisch onderzoek bepaald. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basisscholen. Allereerst is de wijze van schoonmaken van de sanitaire ruimtes op de basisscholen bestudeerd. Vervolgens is er een schema opgesteld met mogelijke interventies waarmee de hygiënische toestand verbeterd zou kunnen worden. Op basis van de informatie uit deze onderdelen worden er vijf interventiemaatregelen geselecteerd. Deze maatregelen worden één voor één uitgevoerd.

> Lezen