Dossier: Schoonmaakmanagement

Schoonmaakbewust Ontwerpen voor de voedingsmiddelenindustrie

De eisen waaraan een fabriek moet voldoen om zo min mogelijk te vervuilen en om efficiënt en effectief te kunnen schoonmaken zijn tot nu toe nog niet verzameld in voorschriften. De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Vereniging Schoonmaak Research (VSR) hebben daarom besloten een handleiding te maken met praktische aanwijzingen voor ontwerp, inrichting en organisatie om een effectieve en efficiënte schoonmaak in de voedingsmiddelenindustrie mogelijk te maken.

> Lezen

Handreiking Duurzaam Personeelsbeleid (2010)

Machines, middelen en materialen zijn zeer belangrijk voor de schoonmaakbranche. Mensen zijn echter onontbeerlijk voor het goed uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden. Goed personeel is van levensbelang. Dan ligt het voor de hand om een weldoordacht aannamebeleid te voeren, personeel te begeleiden en op te leiden, te zorgen voor goede werkomstandigheden etc. etc. etc. Goed personeel moet je immers koesteren. Bij dat personeelsbeleid hoort overigens ook dat van personeel dat niet aan de verwachtingen voldoet, op een verantwoorde manier afscheid moet worden genomen. Om een handvat te bieden aan hen die met personeelszaken in de schoonmaakbranche te maken hebben, heeft VSR een Handreiking Duurzaam Personeelsbeleid opgesteld. De handreiking behandelt op hoofdlijnen, in een aantal kernwoorden en –begrippen het proces vanaf de werving en selectie van personeel. Aandacht wordt voorts besteed aan Introductie en instructie, Werkomstandigheden, Motivatie en binding, Organisatieveranderingen en Transcultureel management. Benadrukt dient te worden dat de handreiking geen uitputtend handboek is voor personeelsbeleid maar een eerste handvat voor iedereen die in de schoonmaakbranche met personeelszaken te maken heeft/te maken krijgt.

> Lezen

REACH en de gebruiksketen

Een inventarisatie van plichten van de individuele leden in de gebruiksketen. Aan bod komen: de taken van de fabrikant/importeur, de downstream user, de distributeur/handelaar evenals de veiligheidsbeoordeling.

> Lezen

Branche komt op adem in crisisjaar: omzetonderzoek schoonmaakbranche 2009.

De verwachte slachting onder schoonmaakbedrijven is uitgebleven, de branche haalde de eindstreep van 2009 met een duidelijk plusje: 3,5% erbij. Echter, individuele bedrijven zitten vaak wel in een dal terwijl andere juist stijgen. Er lijkt een concurrentiestrijd gaande waarbij de omzet binnen de branche lijkt te verschuiven.

> Lezen

VSR-Praktijkrichtlijn 2-3: food audit

Doel van de VSR food audit is de schoonmaakorganisatie van de productieomgevingen van een voedingsmiddelenbedrijf te toetsen aan de VSR praktijkrichtlijn VSR-PR-2-1. Daarbij wordt niet beoordeeld of alle genomen maatregelen goed of slecht zijn, maar wordt gekeken of de genomen maatregelen voldoen aan de afgesproken voorwaarden zoals opgenomen in VSR-PR-2-1.

> Lezen

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2012

VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt daarvan een beeld verkregen. Bij de bepaling van de gezondheidskwaliteit ligt een zwaartepunt op de luchtkwaliteit.

> Lezen

REACH - Wat gaat er veranderen?

REACH is de nieuwe Europese wetgeving om veiliger te werken met stoffen. De komende tijd gaan fabrikanten en grondstofleveranciers hiermee hard aan de slag. Voor de schoonmaker en voor de leverancier betekent dit een aantal veranderingen. Deze worden in dit artikel behandeld.

> Lezen

Overzicht Nederlandse schoonmaakbranche

In dit document staat een overzicht van de Nederlandse Schoonmaakbranche.

> Lezen

Onderzoek naar de gezondheid van de werkplek in kantoorgebouwen 2014

VSR wenst een beeld te verkrijgen van de gezondheidskwaliteit van de kantoorwerkplekken verspreid over heel Nederland. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt daarvan een beeld verkregen. Tevens wenst VSR in samenhang met de vorige reeks metingen vast te stellen of het beeld onveranderd blijft in de tijd.

> Lezen

Schoonmaak van toiletten. Onderzoek naar mogelijkheden om de hygienische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

Het onderzoek diende een tweeledige doelstelling. Enerzijds was het doel om het hygiënische risico van sanitair op basisscholen te onderzoeken. Anderzijds was het doel dat, als de resultaten daar aanleiding toe gaven, onderzocht werd met welke maatregelen de hygiene tot een aanvaardbaar niveau kon worden verbeterd.

> Lezen