Dossier: Kwaliteitszorg

Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vaststelt. Dit systeem, speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud.

Bovendien kan het VSR-kwaliteitsmeetsysteem signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel herinstructie van de medewerk(st)er) en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaakprogramma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld schoonloopmatten). KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening.

De kwaliteitsbeoordeling
De metingen inzake het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kunnen worden verricht door een gekwalificeerd medewerker (VSR-inspecteur of -controleur) van het schoonmaakbedrijf, door een kwaliteitsinspecteur of -controleur van de opdrachtgever, maar ook door een VSR-inspecteur of -controleur van de eigen dienst. Tijdens een ronde door het object wordt met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven gecontroleerd. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn meestal een ‘Acceptable Quality Level’-norm (AQL) overeengekomen. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kent dan ook een geringe tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald.

Meestal vier maal per jaar, maar vaak ook zes maal per jaar en soms vaker. In sommige gevallen geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra ‘tussencontrole’.

Analyse van de beoordeling
Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het nemen van actie. De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de opdrachtgever én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.

Kortom, het VSR-kwaliteitsmeetsyteem tilt het schoonmaakonderhoud in Nederland uit de sfeer van de subjectieve beoordeling. Derhalve is de VSR-standaard een rationeel managementinstrument dat een opdrachtgever de garantie geeft dat zijn opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem draagt duidelijk bij aan de verhoging van het professionele niveau van het schoonmaakonderhoud in Nederland.

Normering VSR-kwaliteitsmeetsyteem
Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549.

Software
Voor het geautomatiseerd verwerken van VSR-KMS is software beschikbaar. VSR heeft met verschillende leveranciers van dergelijke softwarepakketten een licentieovereenkomst afgesloten. De pakketten van deze leveranciers voldoen aan de technische eisen van VSR-KMS versie 2 en 3.

VSR-Dagelijks Kontrole Systeem (VSR-DKS)

Het herkennen van vervuiling
Naast VSR-KMS heeft VSR het zogenaamde VSR-DKS ontwikkeld. Dit controlesysteem waarin onderdelen zoals het herkennen van vuilsoorten, vuilbeoordelingscriteria en eenvoudige administratieve rapportage en verwerking aan bod komen, is speciaal ontwikkeld voor gebruik door de directe leiding op een object (voorman, voorvrouw en objectleiding).

Controle door de objectleiding
Door het DKS te hanteren verkrijgt de objectleiding op eenvoudige en efficiënte wijze inzicht in de kwaliteit van de uitgevoerde schoonmaakhandelingen. Het kwaliteitsniveau kan met behulp van het DKS zodanig worden bewaakt dat, ingeval van afwijkingen, direct maatregelen kunnen worden genomen, zodanig dat zelfs tijdens het schoonmaken zelf zaken kunnen worden bijgestuurd.

Aansluiting bij VSR-KMS
Door gebruik te maken van de beoordelingscriteria van VSR-KMS voor het goed- of afkeuren van elementen, wordt nauwe aansluiting met VSR-KMS verkregen. Hiermee kan een schoonmaakdienst het kwaliteitsniveau zodanig bewaken dat de controle volgens VSR-KMS zo goed als zeker een voldoende oplevert. De resultaten van een VSR-DKS meting zijn bestemd voor intern gebruik.

VSR-KMS Software

Geautomatiseerde VSR-KMS-metingen
De pakketten van onderstaande bedrijven voldoen aan de technische eisen op basis van VSR-KMS versie 2 en 3 en zijn beschikbaar voor derden:

ATIR BV
Edvard Munchweg 61
1328 MK ALMERE
www.atir.nl
Care4IT BV
Molenland 2
8024 AL Zwolle
www.care4it.nl

Factos
Frombergdwarsstraat 2
6814 DX Arhnem
www.factos.nl
MasterKey
Postbus 20014
7302 HA Apeldoorn
www.masterkey.nl

InTexSo
De Start 5
3831 PV Leusden
www.intexso.nl
Saltini
Menno Simonszweg 101
2014 SC Haarlem
www.saltini.nl


De volgende bedrijven hebben voor hen specifieke interne software in gebruik die is geaudit door VSR en die voldoet aan de technische eisen op basis van VSR-KMS versie 2 en 3:
VFM Adviesgroep B.V.
Nieuwegracht 24a
3512 LR Utrecht
www.vfmadvies.nl

Geautomatiseerde schoonmaak-kwaliteitmeetsysteem

In- en externe gebouwgebruikers hebben steeds (meer) de behoefte om goed geïnformeerd te worden over de prestaties van hun eigen organisatie en of de afgesproken schoonmaakkwaliteitshandelingen uitgevoerd zijn conform de gemaakte afspraken. Dit artikel geeft een overzicht van meetsystemen die ressorteren onder de norm NEN-2075/EN 13549. Het geeft weer welke systemen er zijn om het resultaat van het schoonmaakonderhoud te bepalen.

> Lezen

Is de operatiekamer ziek?

Nadat een aantal ziekenhuizen de operatiekamers sloten omdat de luchtkwaliteit onvoldoende was, lijkt de aandacht voor infectiepreventie in ziekenhuizen te verscherpen. De inspectie voor de gezondheidszorg controleert nu stricter op de luchtkwaliteit in operatiekamers, vaak met bedroevende resultaten. In weinig gevallen bleken de luchtkwaliteit zowel als de handhygiene voldoende om de veiligheid in de operatiekamer te garanderen.

> Lezen

VSR-Praktijkrichtlijn 1-0: Kwaliteitsmeetsysteem. V.1

Het VSR kwaliteitsmeetsysteem wordt door professionele schoonmaakbedrijven gebruikt voor controle van uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden. Het is het enige algemeen aanvaarde schoonmaak controlesysteem voor Nederland en daarmee aanvaard als nationale norm NEN 2075. Deze norm heeft vervolgens als basis gefunctioneerd voor de Europese norm voor kwaliteitscontrolesystemen voor de schoonmaakdienstverlening (EN 13549). De praktijkrichtlijn geeft inzicht in hoe de beschikbare documenten zich tot elkaar verhouden en dient als hulpmiddel om invulling te geven aan de controle van de organisatie en uitvoering van het schoonmaken.

> Lezen

Schoonmaakbeleving anno 2008: het oordeel van de eindgebruiker

Resultaten van een onderzoek uit 2008 waarin schoonmaakbedrijf Hago onderzocht hoe klanten denken over de schoonmaak van hun werkplek. Zo vindt bijvoorbeeld 69% van de ondervraagden hun werkplek schoon tegenover 32% die hun werkplek niet schoon vinden. In de top drie grootste ergernissen als het gaat om vieze plekken binnen de werkomgeving, staat op 1 vies sanitair (79%). Gevolgd door een vieze werkruimte (32%) en een vieze PC (28%).

> Lezen

Een tabel voor AQL

Met het VSR-KMS is voor schoonmaakdiensten een specifieke invulling gegeven aan het algemene begrip 'Eindkeuringen'. Bij deze vertaalslag is de specifieke systematiek van het VSR-KMS ontstaan en is voor bepaalde kwaliteitsniveaus gekozen, namelijk van 3%, 4% en 7%. Deze kan dus niet vrij gekozen worden, maar staat reeds vast in de richtlijnen van de VSR, te vinden in PR 1.1. Tevens moet vermeld worden dat er geen directe relatie bestaat tussen AQL waarde en schoonmaakkosten.

> Lezen

Schoonmaak blijft zorgenkindje

De waardering voor de schoonmaak in bedrijven is het afgelopen jaar toegenomen, maar blijft een verbeterpunt van de facilitaire dienstverlening. De 4.400 werknemers die deelnamen aan het jaarlijkse facilitybelevingsonderzoek van Integron, gaven de schoonmaak gemiddeld een 6,9 op het rapport. De waardering ligt daarmee 0,4 hoger dan vorig jaar, maar blijft laag ten opzichte van de gemiddelde waardering voor de gehele facilitaire dienstverlening. De constante kwaliteit en de schoonmaakfrequentie konden op meer waardering rekenen, evenals de schoonmaak van de werkplek en het sanitair. De opstelling en de uitstraling van de schoonmaakmedewerkers werden lager gewaardeerd.

> Lezen

Leaflet ATP en ultraviolet

Om de kwaliteit van schoonmaak te beoordelen worden verschillende methoden ingezet. Naast het VSR Kwaliteitmeetsysteem (KMS) komen bijvoorbeeld ATP-metingen en UVmetingen meer in gebruik. Dit artikel verwoordt het standpunt van VSR over de waarde van deze meetmethoden en adviseert over het mogelijke gebruik er van. Het VSR-KMS is een veelgebruikt en gewaardeerd middel om de visuele kwaliteit van schoonmaak te beoordelen. Over onzichtbaar vuil, zoals micro-organismen en urine of andere veroorzakers van stank doet het vanzelfsprekend geen uitspraak. In grootkeukens, horeca, sanitair en ziekenhuizen bestaat er wel de wens om dit onzichtbare vuil te meten. Er zijn daarom in de loop van de jaren verschillende betrekkelijk snelle en goedkope methoden ontwikkeld die het onzichtbare vuil zichtbaar maken. De twee gebruikelijkste daarvan zijn ATP-metingen en ultraviolet (UV)-licht. Vraag is, hoe die methoden dagelijks toegepast moeten worden en wat de meetresultaten precies betekenen.

> Lezen

VSR-Praktijkrichtlijn 2-3: food audit

Doel van de VSR food audit is de schoonmaakorganisatie van de productieomgevingen van een voedingsmiddelenbedrijf te toetsen aan de VSR praktijkrichtlijn VSR-PR-2-1. Daarbij wordt niet beoordeeld of alle genomen maatregelen goed of slecht zijn, maar wordt gekeken of de genomen maatregelen voldoen aan de afgesproken voorwaarden zoals opgenomen in VSR-PR-2-1.

> Lezen

Leaflet beoordeling van hervervuiling

Binnen het VSR Kwaliteit Meet Systeem is de controleur (inspecteur) het beoordelingsinstrument. De controleur loopt de statistisch samengestelde ronde, constateert in het voorkomende geval vervuiling, en beoordeelt dit als volgt: In de geselecteerde ruimten worden de elementen beoordeeld door deze te vergelijken met toepasselijke beoordelingscriteria. Dit zijn eenduidige beschrijvingen van wat wel en wat niet als vervuiling op te vatten valt. Een element voldoet aan de gestelde eis (Goedkeur) of voldoet er niet aan (Afkeur). Het persoonlijke aspect van de beoordeling wordt zo geminimaliseerd. Per categorie wordt het aantal afgekeurde elementen opgeteld en de totaalscore wordt vergeleken met een statistisch bepaalde maximale waarde (Goedkeurgrens). Het werkelijke meten is teruggebracht tot het tellen van afgekeurde elementen. Als het totaal aantal gevonden fouten dit maximum overschrijdt dan wordt de categorie afgekeurd.

> Lezen

Schoonmaak van toiletten. Onderzoek naar mogelijkheden om de hygienische toestand van toiletten in het primair onderwijs te verbeteren

Het onderzoek diende een tweeledige doelstelling. Enerzijds was het doel om het hygiënische risico van sanitair op basisscholen te onderzoeken. Anderzijds was het doel dat, als de resultaten daar aanleiding toe gaven, onderzocht werd met welke maatregelen de hygiene tot een aanvaardbaar niveau kon worden verbeterd.

> Lezen